VIRTUAL AIR WAR - VIRTUAALISTA ILMASOTAA

KarttaKompania's Kanttori and Mats in an interview with Stormbirds Blog, December 2023.

The Karelian map Presentation website open!
Karjalan kartan esittelysivusto auki!

Now you can already make donations to KarttaKompania's PayPal account. By giving us financial support, you enable the further development and expansion of the Karelia map into the largest IL-2 Sturmovik map, and you also contribute to the maintenance costs of the server of this joint Air Regiment 3 website. Click the Donate button below and contribute your cards by supporting the development work of the military historical Karelia terrain and game map, as well as the 3D modeling work of Finnish Air Force aircraft!

Nyt voit tehdä jo lahjoituksia KarttaKomppanian PayPal-tilille. Antamalla taloudellista tukea meille mahdollistat Karelia-kartan jatkokehitystyön ja laajentamisen IL-2 Sturmovikin suurimmaksi kartaksi sekä osallistut myös tämän yhteisen Lentorykmentti 3 -sivuston palvelimen ylläpitokustannuksiin. Klikkaa alla olevaa Donate-painiketta ja kanna kortesi kekoon tukemalla sotahistoriallisen Karjalan terrainin ja pelikartan kehittämistyötä sekä Suomen Ilmavoimien lentokoneiden 3D-mallinnustyötä!

Lentorykmentti 3 - suomalaisten virtuaalilaivueiden oma sivusto
Aviation Regiment 3 - Finnish virtual squadrons' own website

Lentolaivue 24:n maskotti irlanninsetteri Peggy Brown tervehtii lennolta palaavaa ohjaajaa Joppe Karhusta Römpötissä kesällä 1942. Kuva Kari Vertanen.

Kari Vertanen's aviation art: Flight squadron 24's mascot Irish setter Peggy Brown greets pilot Joppe Karhunen returning from a flight at Römpötti airport in the summer of 1942. More of Kari's aviation art can be seen and ordered directly from the author as high-quality prints Kari Vertanen's online store.

Kari Vertasen ilmailutaidetta: Lentolaivue 24:n maskotti irlanninsetteri Peggy Brown tervehtii lennolta palaavaa ohjaajaa Joppe Karhusta Römpötissä kesällä 1942. Karin ilmailutaidetta on nähtävänä lisää ja tilattavissa suoraan tekijältä laadukkaina vedoksina Kari Vertanen verkkokaupasta.

Air Regiment 3, or LeR3 for short, is a Finnish virtual air regiment whose members enjoy the history of World War II military aviation, airplanes, virtual flying in the home cockpit and virtual air combat with the IL-2 Sturmovik Great Battles flight simulator.

About a hundred of our members belong to several different virtual squadrons, some of which are named after their historical examples. All our virtual squadrons and virtual pilots are presented on this site. In addition to that, the squadron pages of the "continuators of tradition" of historical squadrons have an info package about the original historical squadron. You can access each of our squadron's own pages by clicking on the squadron icons on the right side.

In the air war, we keep in touch with each other on Team Speak "radio channels" and we fight with the same tactics that Finnish war pilots used historically in the winter and continuation wars. These tactics are still useful in Online Air War as well. At best, almost a hundred skilled virtual pilots from different parts of the world can fight in online air battles on multiplayer servers. The Finnish Virtual Pilots can cope with the players on the other side with their close cooperation and tactical experience.

______________________________________________________

Lentorykmentti 3 eli lyhyesti LeR3 on suomalainen virtuaalinen lentorykmentti jonka jäsenet harrastavat toisen maailmansodan sotilasilmailun historiaa, lentokoneita, virtuaalilentämistä kotiohjaamossa ja virtuaalista ilmataistelua IL-2 Sturmovik Great Battles -lentosimulaattorilla.

Noin sata jäsentämme kuuluvat useisiin eri virtuaalisiin lentolaivueisiin joista osa on nimetty historiallisten esikuviensa mukaan. Kaikki virtuaalilaivueemme ja virtuaalilentäjämme esitellään tällä sivustolla. Sen lisäksi historiallisten lentolaivueiden "perinteenjatkajien" laivuesivuilla on pieni info-paketti alkuperäisestä historiallisesta lentolaivueesta. Pääset jokaisen laivueemme omalle sivulle klikkaamalla oikeassa reunassa olevia laivueikoneita.

Pidämme ilmasodassa keskenämme yhteyttä Team Speak "radiokanavilla" ja taistelemme samoilla taktiikoilla joita suomalaiset sotalentäjät käyttivät historiallisesti talvi- ja jatkosodassa. Nämä taktiikat ovat vieläkin käyttökelpoisia myös Online-ilmasodassa. Multiplayer-palvelimien Online-ilmataisteluissa voi parhaimmillaan sotia lähes sata taitavaa virtuaalilentäjää eri puolilta maailmaa. Suomalaiset virtuaalilentäjät pärjäävät vastapuolen pelaajien kanssa tiivillä yhteistyöllä ja taktisella kokemuksellaan.

The swastika insignia of the Finnish Air Force
Suomen Ilmavoimien hakaristitunnus

94 ilmavoiton ässien ässä Lentomestari Ilmari Juutilainen ja MT-451 Mersu. Kuva Hasegawan koottavan pienoismallin kannesta.

The ace of aces of 94 aerial victories Flight Master Ilmari Juutilainen and MT-451 "Mersu" at Taipasaari airport in the summer of 1942. Photo of the cover of Hasegawa's assembling miniature model.

94 ilmavoiton ässien ässä Lentomestari Ilmari Juutilainen ja MT-451 Mersu Taipasaareen lentokentällä kesällä 1942. Kuva Hasegawan koottavan pienoismallin kannesta.

Count Eric von Rosen donated to the Finnish White Army on March 6, 1918 a Thulin Typ D airplane with blue swastikas painted on the wings. The blue swastika was the count's personal lucky symbol and he painted it on the plane's wings in Umeå before crossing the Gulf of Bothnia.

The insignia of Count von Rosen, a blue cross on a white background, was decided to be the insignia of the Finnish Air Force, in which role it served until 1945. The Finnish swastika has nothing to do with the corresponding Nazi symbol. For the Germans, it was black in color and stood on its tip in airplanes, while in Finland it was blue and always standing straight and stable on one tusk.

______________________________________________________

Kreivi Eric von Rosen lahjoitti Suomen valkoiselle armeijalle 6.3.1918 Thulin Typ D -lentokoneen, johon oli maalattu siniset hakaristit siipiin. Sininen hakaristi oli kreivin henkilökohtainen onnentunnus ja hän maalautti sen koneen siipiin Uumajassa ennen Pohjanlahden ylitystä.

Kreivi von Rosenin tunnus, sininen risti valkoisella pohjalla, päätettiinkin ottaa Suomen Ilmailuvoimien tunnukseksi, missä tehtävässä se palveli vuoteen 1945 saakka. Suomalaisella hakaristillä ei ole mitään tekemistä vastaavaan natsien symbolin kanssa. Saksalaisilla se oli väriltään musta ja lentokoneissa kärjellään seisova, Suomessa taas sininen ja aina suorassa vakaasti yhdellä sakarallaan seisova.

Finnish Multiplayer servers of VirtualPilots and DWO
Suomalaiset Multiplayer-palvelimet VirtualPilots ja DWO

Finnish Virtual Pilot's Association's Multiplayer server's statistics pages.

Dynamic War Organized Campaign Multiplayer server's Statistics pages.

The IL-2 Sturmovik Great Battles multiplayer server is maintained by the Finnish Virtual Pilots Association. Since August 2016, there has been a continuous 24/7 air war maintained by two of our members LLv34_Untamo and LLv34_Temuri. The server is one of the most popular in the entire game and it is constantly full of players from all over the world from 18 to 24 in the best evening hours.

LLv34_Temuri runs also the DWO server. Missions are as like FVP but played in an organized manner in two hour missions once per week. Players have one life as a pilot in a mission, two lives as tanker and they can choose one plane and fly it until mission ends. Missions starts on Wednesday at 20:30 CET ends at 22:30 CET.

The both statistics pages can be found by clicking on the image links on the right column that says VIRTUALPILOTS or DYNAMIC WAR ORGANIZED or the pictures above. On the statistics page, you can monitor your own results and those of your squadron or other squadrons - for example, the number of downed enemy planes and destroyed targets in real time.

______________________________________________________

IL-2 Sturmovik Great Battles -moninpelipalvelinta ylläpitää Suomen Virtuaalilentäjät ry. Elokuusta 2016 lähtien on käyty jatkuvaa 24/7 ilmasotaa, jota on ylläpitänyt kaksi jäsenemme >LLv34_Untamo ja LLv34_Temuri. Palvelin on yksi suosituimmista koko pelissä ja se on jatkuvasti täynnä pelaajia eri puolilta maailmaa klo 18-24 parhaina iltapäivinä.

LLv34_Temuri käyttää myös DWO-palvelinta. Tehtävät ovat kuin FVP, mutta niitä pelataan organisoidusti kahden tunnin tehtävissä kerran viikossa. Pelaajilla on yksi elämä lentäjänä tehtävässä, kaksi elämää tankkerina ja he voivat valita yhden koneen ja lentää sillä tehtävän loppuun asti. Tehtävät alkavat keskiviikkona klo 20.30 CET ja päättyvät klo 22.30 CET.

Molemmat tilastosivut löytyvät napsauttamalla oikeanpuoleisessa sarakkeessa olevia kuvalinkkejä, joissa lukee VIRTUALPILOTS tai DYNAAMINEN SOTA ORGANIZED tai yllä olevia kuvia. Tilastosivulla voit seurata omia tuloksiasi sekä laivuutesi tai muiden laivueiden tuloksia – esimerkiksi pudotettujen viholliskoneiden ja tuhoutuneiden kohteiden määrää reaaliajassa.

Finnish flight sim controllers
Suomalaisia lentosimun USB-ohjaimia

High quality and multifunctional throttle consoles (USB gaming controls) to WWII flight simulator players and home cockpits.

High-quality Throttle Consoles (USB game controllers) are manufactured in Finland for flight simulator enthusiasts and home cockpit builders. By clicking on the picture link, you can go to the homepage of Kanttori Kone, where there is a lot of information about Throttle Consoles. Handmade controllers have been sold since 2017 global from America to Australia.

______________________________________________________

Suomessa valmistetaan korkealaatuisia kaasukonsoleita (USB-peliohjaimia) lentosimulaattorien harrastajille ja kotiohjaamoiden rakentajille. Klikkaamalla kuvalinkkiä pääset Kanttorin Koneen kotisivuille jossa on paljon tietoa kaasukonsoleista. Käsityönä tehtyjä ohjaimia on myyty vuodesta 2017 alkaen globaalisti Amerikasta Australiaan.